Sectiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizata de:

S.C. E Innovation Dev S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, sector 4, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/13311/2019, Cod de inregistrare fiscala RO 41727813, telefon: 0371.238.579, reprezentata prin Claudiu C-tin Platon, in calitate de director general, denumita in continuare Devodep.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a facut si informarea initiala.

 

Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii tombolei

Tombola se va desfasura in ziua de 13 Iulie 2021 si presupune includerea automata a tuturor persoanelor care intra in showroom si completeaza formularul de inscriere online, dau Like  paginii de Facebook si Instagram.

Orice inscriere efectuata dupa data de 13 Iulie 2021 ora 17:30 (inclusiv) nu va fi luata in calcul, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 1 de mai sus.

 

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Fiecare participant are dreptul la o singura inscriere in tombola. Participantii raspund de corectitudinea datelor introduse in formularul de inscriere. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

 

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Intrucat incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, DevoDep garanteaza participantilor la tombola :

a)       Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;

b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;

c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;

d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;

e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;

f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail info@devodep.ro.

Sectiunea 5. Mecanismul tombolei

Clientii DevoDep vor afla de organizarea Tombolei de pe site-ul devodep.ro (inclusiv pagina de abonare din site), pagina de FB DevoDep si Instagram DevoDep.

Inscrierea la Tombola se face automat, prin completarea formularului online de pe site-ul DEVODEP.ro si dand LIKE pe Facebook & Instagram, in ziua 13 Iulie 2021, ora 17:30. Vor fi desemnati doi castigatori.  Acestia  vor fi trasi la sorti prin random.org. Vor fi anuntati ulterior prin e-mail si pe site cel mai tarziu pe data de 17 Iulie 2021.

Sectiunea 6. Premiile tombolei

1 x Pachet ASUS

1 x Pachet EPSON

Castigatorii premiului oferit in cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 

Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului

Va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu.  Acestia  vor fi trasi la sorti prin random.org si anuntati prin e-mail si pe site, cel mai tarziu pe data de 17 Iulie 2021.

Pentru a fi validati acestia trebuie sa raspunda la toate cerintele tombolei.

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului

Castigatorilor tombolei li se vor aduce la cunostinta rezultatul pana la data de 17 Iulie 2021, dupa tragerea la sorti, astfel: vor fi contactati prin intermediul datelor de contact completate in formularul de inscriere. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/incomplete, premiile se vor acorda altor participanti, alesi de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

Pentru primirea premiului, castigatorii trebuie sa trimita Organizatorului o copie dupa buletin sau carte de identitate.

Premiul se va ridica dupa data de 17 Iulie 2021 din Showroom

Sectiunea 9. Incetarea tombolei

Prezenta Tombola va inceta de drept la data de 17 Iulie 2021, si poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment de forta majora, de natura a face imposibila derularea.

Sectiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil in mod gratuit pe devodep.ro.

Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificare a  prezentului Regulament va fi comunicata pe devodep.ro si pe contul de Facebook DevoDep.

 

Sectiunea 11. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 

Incheiat si semnat astazi, 08 Iulie 2021.

E Innovation Dev SRL